ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentat legal  (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române (original şi copie xerox);
c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
d) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi (original şi copie xerox);
e) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Primăria mun.Suceava – etaj I sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.

         

Inchide