ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) certificatul  de cetăţenie română eliberat potrivit legii, (original şi două copii xerox); în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română, sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
c) certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună  cu părinţii (original şi copie xerox);
d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz (original şi copie xerox); dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care le are la data depunerii cererii;
e) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
f) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie xerox;
g) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Primăria mun.Suceava – etaj I sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.;
h) documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate (original şi copie xerox), după caz.

    La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate. În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, va da o declaraţie privind condiţiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat.

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.


     În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

        

Inchide