Consilierul de etică

  În vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Secțiunea 3- Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normelor de conduită și normele de conduită pentru personalul contractual și a prevederilor H.G. nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publicia fost numit consilier de etică pentru funcționarii publici/personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Suceava doamna Pînzariu Raluca, consilier superior în cadrul Serviciului resurse umane, prin dispoziția nr.1884/11.11.2021.

  În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;
  b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
  c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
  d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;
  e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;
  f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
  g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

  Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la Serviciul resurse umane din sediul Primăriei Municipiului Suceava de pe Bulevardul 1 Mai nr.5A, etaj 4, camera 45, în măsura în care se solicită consiliere și asistență.

  Date de contact: Pînzariu Raluca, tel: 0230212696/int 252, e-mail: ralucap@primariasv.ro.

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Suceava

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual 2022

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual 2023

Inchide