Număr de înregistrare:39507/ 14.11.2008 

Data emiterii: 17.11.2008

 SISTEM INFORMATIC INTEGRAT
PENTRU SERVICII PUBLICE MAI EFICIENTE

Primăria municipiului Suceava implementează un Sistem Informatic Integrat – o aplicaţie software destinată îmbunătăţirii activităţilor Primăriei şi creşterii gradului de transparenţă în relaţia cu cetăţenii.

Această iniţiativă are loc în cadrul Contractului de finanţare nerambursabilă PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 SV 336, încheiat între municipalitate şi Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi se constituie ca o continuare firească a unei investiţii anterioare din 2005, derulate prin Programul Phare RO 2002/000-586.03.02, când a fost achiziţionat şi pus în funcţiune Sistemul Electronic de Gestiune a Documentelor (Registratura Electronică). În acest sens, implementarea Sistemului Informatic Integrat reprezintă dezvoltarea şi extinderea sistemului existent prin operaţionalizarea acestuia la nivelul întregii instituţii.
Costul total necesar desfăşurării activităţilor din cadrul acestui demers este de 120.988 Euro, din care 108.889 Euro reprezintăasistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Partenerul Primăriei în derularea Contractului de finanţare nerambursabilă este Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, care are un rol semnificativ în acţiunile de promovare a rezultatelor implementării acestui sistem la nivelul Primăriei.
Introducerea unor instrumente administrative flexibile şi eficiente la nivelul administraţiilor publice locale face parte din procesul mai larg al reformei administraţiei publice în domeniul descentralizării şi deconcentrării, în general şi a serviciilor publice, în particular. În acest context, implementarea în cadrul Primăriei municipiului Suceava şi utilizarea optimă a unui Sistemului Informatic Integrat, instrument modern de management administrativ, va avea un impact pozitiv atât asupra activităţii funcţionarilor publici cât şi a cetăţenilor generând astfel o serie de rezultate aşteptate dintre care pot fi enumerate:    
  • Automatizarea şi standardizarea fluxurilor de lucru şi îmbunatăţirea astfel a schimbului de informaţii între compartimentele Primăriei;
  • Realizarea unei interfeţe informatice în relaţia cetăţean - administraţie publică, care conduce în practică la o creştere a transparenţei acestei realţii;
  • Introducerea unor metodologii de lucru simplificate şi diminuarea în acest fel a procedurilor birocratice;
  • Facilitarea accesului la informaţiile legate de activitatea serviciilor publice;
  • Rezolvarea mai eficientă şi în timp real a solicitărilor cetăţenilor.
 
„Implementarea proiectului în cadrul Primăriei Suceava reprezintă continuarea eforturilor întreprinse de administraţia publică locală pentru creşterea eficienţei serviciilor oferite şi a transparenţei activităţii Primăriei.
Acest proces, demarat acum 5 ani, a determinat odată cu implementarea proiectului actual , scurtarea termenelor de rezolvare a cererilor cetăţenilor, crearea unei interfeţe – prin intermediul site-ului Primăriei - între catăţeni şi administraţia locală, facilitarea accesului la informaţiile de interes public şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea procedeelor de lucru şi a conlucrării tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei Suceava.” (Ion LUNGU, Primarul Municipiului Suceava)
Termenul pentru finalizarea implementării Sistemului Informatic Integrat este data de 17 noiembrie 2008, dată până la care componentele aplicaţiei software vor fi instalate la parametrii optimi de funcţionare, va avea loc instruirea utilizatorilor sistemului, evaluarea funcţionabilităţii sistemului integrat implementat şi eventuale remedieri şi optimizări rezultate din exploatarea integrală a sistemului.
Pentru detalii şi informaţii privind acest demers al Primăriei municipiului Suceava, persoana de contact desemnată în acest sens este domnul Dan Dura, Şef Serviciu Integrare europeană şi strategii de dezvoltare; date de contact: tel: 0230/212 696, int. 117, fax: 0230/520 593, e-mail: dandura@primariasv.ro.  
 
 
 
 
Pentru sesizări Phare: cfcu.phare@mfinante.ro 
 

 

   
   Proiect finanţat de
   UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
 
 
                             
Material promoţional - "SIIEAP- Sistem Informatic Integrat pentru eficientizarea activităţilor în cadrul Primăriei municipiului Suceava"

 

Pliantul 1 destinat beneficiarilor direcţi
Pliantul 2 destinat beneficiarilor indirecţi
Inchide