Potrivit HGR nr.70/2022 pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesioanare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, contribuabilii care exploatează pe teritoriul unităţii administrativ teritorialale Suceava sunt obligaţi să constituie venit la bugetul local al municipiului Suceava cota de 40%, din activitatea de exploatare  a următoarelor resurse la suprafaţă ale statului:
a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;
b) cărbuni;
c) metale nobile;
d) substanţe nemetalifere;
e) roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale;
f) argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;
g) alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită;
h )bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental;
i) alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale;
j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale.
Contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia şi borderoul prevăzute în HGR nr.70/2022.
Declaraţia se depune de către concesionar/contribuabil la fiecare dintre organele fiscale locale competente, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează. Borderoul însoţeşte declaraţia, inclusiv în cazul depunerii unei declaraţii rectificative.
Plata redevenţei se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcţie de clauzele contractului de concesiune şi legislaţia specială în materie, pentru fiecare din cotele prevăzute la art. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2022, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor cărora li se cuvin potrivit legii, în contul IBAN RO27TREZ59121A300530XXXX, deschis la trezoreria Municipiului Suceava, cu precizarea că pe ordinul de plată la secţiunea beneficiar se completează “Municipiul Suceava – CUI 4244792”.

Inchide