conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior/treapta profesională imediat superioară a angajaților contractuali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II 2020.
  Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv până la data de 14 august 2020 inclusiv și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
    - cerere de participare la examenul de promovare;
    - adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe de către candidați, în data de 24 august 2020, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, după cum urmează:
    - proba scrisă  pentru candidaţii numiţi în funcţii contractuale de specialitate ce se va desfăşura cu începere de la ora 10:00;
    - proba practică pentru candidații numiți în funcţii contractuale de muncitor calificat ce se va desfăşura cu începere de la ora 12:00.
  Bibliografiile pentru examenul de promovare ce va fi susținut de candidați cu probă scrisă sunt anexate prezentului anunţ.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

- Bibliografii

Inchide