pentru promovare în gradul profesional imediat superior/treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Suceava, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei de Ecologizare şi Direcţiei Generale a Domeniului Public, pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale  până în ultima zi lucrătoare a trimestrului III 2018.
  Dosarul de înscrire la examenul de promovare organizat la data de 19 decembrie 2018 se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv până la data de 11 decembrie 2018 inclusiv și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
    • cerere de participare la examenul de promovare;
    • adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
       Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe de către candidaţi, în data de 19 decembrie 2018, după cum urmează:
    • proba scrisă  pentru candidaţii numiţi în funcţii de consilier, inspector de specialitate sau secretar - dactilograf ce se va desfăşura cu începere de la ora 10:00  la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • proba practică  pentru candidații numiți în funcţii de muncitori calificați ce se va desfăşura cu începere de la ora 12:00, după caz, la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public sau al Cantinei de Ajutor Social - Direcția de Asitență Socială.
   Bibliografiile pentru examenul de promovare ce va fi susținut de candidați cu probă scrisă sunt anexate prezentului anunţ.
   Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 Anunț nr. 40265/05.12.2018

 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide