privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs de promovare pentru ocuparea a două funcții publice de conducere vacante, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru:

I.  director general al Direcției generale tehnice și de investiții;
II. şef serviciu al Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră din cadrul Direcției generale tehnice și de investiții.

Condiţiile de participare sunt următoarele:
I. Pentru director general al Direcției generale tehnice și de investiții:   Bibliografie; Atribuţii

• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-minimum 7 ani;
• să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

II. Pentru șef serviciu al Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră din cadrul Direcției generale tehnice și de investiții: Bibliografie; Atribuţii
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești, inginerie civilă cu specializarea căi ferate, drumuri și poduri;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-minimum 5 ani;
• să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul de promovare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 28 iulie – 16 august 2021;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 27 august 2021, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
 
Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
- formularul de înscriere; 
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecţionări;
- copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform, prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau exercitarea profesiei;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul administrativ.
 Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu  originalul  de  către secretarul comisiei de concurs.
 Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, e-mail ralucap@primariasv.ro.

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunţ nr. 24276/28.07.2021

Inchide