examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava și din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
    a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
    b) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Examenul de promovare în grad profesional va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografii)
  Condițiile de desfășurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere la examene se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului;
    • Proba scrisă a examenelor de promovare se va desfășura în data de 21 iunie 2019, cu începere de la ora 9:00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, camera 50;
    • Interviul se va desfășura cu respectarea dispozițiilor art.56 din H.G.R. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
    • formularul de înscriere completat
    • adeverința eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
    • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani  în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
  Relații suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.

Inchide