Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 2 februarie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior al angajaților contractuali din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ – Biroul tehnic, Direcției Generale a Domeniului Public – Serviciul Administrativ și Direcției de Ecologizare – Serviciul Ecologizare și gestionare câini fără stăpân care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului IV 2022.
Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:
 să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional aferent funcției contractuale ocupate;
 să fi obținut cel puțin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-a aflat în activitate;
 să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv în perioada 19 ianuarie – 26 ianuarie 2023 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
- cerere de participare la examen;
- adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
- Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe scrise de către candidați, în data de 2 februarie 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.


   PRIMAR,
  Ion Lungu

Anunț nr. 2351/19.01.2023

Inchide