în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava și din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art.65 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează;
  b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Examenul de promovare în grad profesional va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
  Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere la examene se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 10 decembrie 2018;
    • Proba scrisă a examenelor de promovare se va desfăşura în data de 19 decembrie 2018, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
    • Interviul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor art.56 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
    • formularul de înscriere completat;
    • adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  Relaţii suplimentare la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.

  Bibliografie compartimente primărie

  Bibliografie Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor

  Bibliografie Poliția Locală

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide