pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:
    • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
    • să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
    • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

  Examenul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviul. (Bibliografii)
  Condițiile de desfășurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun de către candidați, la sediul Primăriei
municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 18 noiembrie 2019 – 9 decembrie 2019;
    • Proba scrisă se va desfășura în data de 18 decembrie 2019, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
    • Interviul se va desfășura cu respectarea dispozițiilor art.56 din H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
    • formularul de înscriere completat;
    • adeverința eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  Relații suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.

Inchide