ANUNŢ NR.29918 / 23.09.2016

           Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate a primarului municipiului Suceava după cum urmează:
• consilier, clasa I, superior la Serviciul prelucrare automata a datelor  - 1 post   Bibliografie
• consilier, clasa I, superior la Serviciul autorizare activităţi comerciale  -1 post   Bibliografie
• consilier, clasa I, principal la Serviciul contencios administrativ,juridic -1 post   Bibliografie             
 
           Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 24 octombrie 2016, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

            Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului prelucrare automata a datelor:
            o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
            o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile știinţe inginerești - ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei sau știinţe inginerești – inginerie electrică, electronica și telecomunicţii, completate cu studii de master în domeniul IT.
            o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
b) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului autorizare activităţi comerciale                     
            o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
            o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile știinţe  administrative cu specializarea administraţie publică, știinţe economice sau știinţe inginerești.
            o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
c) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului contencios administrativ, juridic:
            o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
            o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile drept-știinţe juridice, știinţe administrative cu specializarea administraţie publică.
            o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani
 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)   .doc
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - model adeverinţă
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică. .doc

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

 PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide