ANUNŢ NR. 30060/26.09.2016

     Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum urmează:   Bibliografie
 • Sectorul prestări, servicii:
        - şef sector , gr.II                           - 1 post

  • Atelierul întreţinere, reparaţii:
        - referent, treapta IA                      - 1 post

     Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

   - cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011,cu modificările şi completările ulterioare;
pentru postul de şef sector –Sectorul prestări, servicii
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul, ştiinţe administrative cu  specializarea administraţie publică;
  - vechimea în muncă /specialitatea necesară : minimum 4 ani;
  - cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu;
pentru postul de referent tr.IA – Atelierul întreţinere, reparaţii
  - studii medii tehnice absolvite cu diplomă de bacalaureat şi studii postliceale tehnice absolvite cu diplomă;
  - vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum 9 ani;
                                                        
     Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă  şi interviul.
                                              
     Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 07 octombrie 2016, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 18 octombrie 2016, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului. 
    Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
     În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

     Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs*  - model cerere
- curriculum vitae*                        - CV
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.


 PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide