ANUNŢ NR. 30048/26.09.2016   

    Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului ajutoare sociale  - Direcția de Asistență Socială. - bibliografie
    Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.     
    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    -  cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea asistență socială.
    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 07 octombrie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava; 
    • 17 octombrie 2016, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
    Dosarul de concurs se constituie din:
    - cererea de înscriere la concurs *  - model cerere
    - curriculum vitae *
    - copia actului de identitate
    - copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
    - după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
    - cazierul judiciar
    - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide