ANUNŢ NR. 33569/24.10.2016

      Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  a 2  posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei e Asistență Socială - Cantina de Ajutor Social, după cum urmează:
• Bucatar treapta I - 1 post    - tematica proba practica bucatar
• Muncitor necalificat treapta I - 1 post

      Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice pentru toate posturile: 
    - absolvent de şcoală generală
    - specifice pe posturi:
• bucătar, treapta I   
- calificare în meseria de bucătar
- vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni
• muncitor necalificat, treapta I
- vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni

      Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 04 noiembrie 2016, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 14 noiembrie 2016, ora 10:00 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Cantinei de Ajutor Social din Strada Petru Rareş Nr. 46;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

       Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
       Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
       În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

       Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs*   - .doc
- curriculum vitae*                        - .doc
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
        Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

 PRIMAR

ION LUNGU

Inchide