pentru ocuparea unui  funcţii publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1 – Poliția Locală Suceava,  cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.                                        -Bibliografie                                                                                                                -Atributiile postului
Concursul de recrutare va consta în 4 probe succesive, respectiv:
    • selecția dosarelor;
    • proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava şi a Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare (verificarea aptitudinilor fizice) la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor  publice de execuţie vacante sau temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
    • proba scrisă;
    • interviul.                                       
Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:
        ◦ studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, științe administrative sau știința sportului și educației fizice;
        ◦ aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
        ◦ statură corespunzatoare: pentru femei  minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi  minim 170 cm înălţime
        ◦ condiţie fizică adecvată.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, respectiv în intervalul 19 decembrie 2019 – 7 ianuarie 2020;
    • Proba suplimentară se va desfăşura în data de 20 ianuarie 2020, cu începere de la ora 1000, la Stadionul “Areni” (sala de sport) din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava; 
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 ianuarie 2020, cu începere de la ora 1000  la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    • formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti; 
    • buletin de examinare psihologică cu concluzii APT/INAPT angajare şi port armă în serviciu;
    • cazierul judiciar;
    • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email
cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane, camera 45.


 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide