pentru ocuparea unor posturi - funcţii publice vacante de execuție, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
  Lista posturilor vacante și condițiile specifice de participare:
    a) consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului patrimoniu, Direcția patrimoniu – 1 post:
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, științe inginerești, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 7 ani;
    b) consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului urmărire și executare silită, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate – 1 post:
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe economice;
      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 1 an.
  Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.                         
  Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, respectiv în intervalul 16 decembrie 2019 – 6 ianuarie 2020;
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 16 ianuarie 2020, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    - formularul de înscriere;
    - curriculum vitae, model comun european;
    - copia actului de identitate;
    - copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    - copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    - cazierul judiciar;
    - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
    - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 152/252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca - consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
ralucap@primariasv.ro.

- Bibliografie Serviciul Patrimoniu
- Atribuțiile postului de consilier superior Serviciul Patrimoniu
- Bibliografie Serviciul urmărire și executare silită
- Atribuțiile postului de consilier asistent Serviciul urmărire și executare silită.

 

Inchide