pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni al Serviciului Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement - Direcția Generală a Domeniului Public.
  Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba practică și interviul.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    b) specifice:
      - studii generale/medii;
      - vechime în muncă de minimum 6 luni.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 16 mai 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 28 mai 2019, ora 10:00 - proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Generale a Domeniului Public, str. Universității nr.2;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului primei probe sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - cererea de înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    - curriculum vitae
    - copia actului de identitate
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    - după caz: copie a carnetului de muncă și/sau adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    - cazierul judiciar
    - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide