pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Generale Tehnice și de Investiții, respectiv: 
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții - 1 post
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă – 1 post.
  Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.
  Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în intervalul 15 aprilie – 6 mai 2019;
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 mai 2019, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) pentru consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginerești – inginerie civilă și instalații;
      • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
    b) pentru consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginerești;
      • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    - formularul de înscriere;
    - curriculum vitae, model comun european;
    - copia actului de identitate;
    - copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    - copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    - cazierul judiciar;
    - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
    - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
ralucap@primariasv.ro.

  - Bibliogafii

  - Atribuțiile posturilor

 

Inchide