pentru ocuparea a două  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului investiții – Direcția generală tehnică și de investiții, respectiv: 
    • consilier, clasa I, gradul profesional superior
    • consilier, clasa I, gradul profesional principal.   (Bibliografia  şi atribuţiile posturilor)
  Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.                                       
  Proba scrisă se va desfăşura în data de 10 octombrie 2018, cu începere de la ora 10:00  la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti - inginerie civilă și instalații sau inginerie mecanică cu specializarea sisteme și echipamente termice;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 7 ani pentru  consilier, clasa I, gradul profesional superior și de minimum 5 ani pentru consilier, clasa I, gradul profesional principal.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 10 septembrie – 1 octombrie 2018;
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    • cazierul judiciar;
    • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
    • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email:
ralucap@primariasv.ro, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45. 

 
PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 30218 / 10.09.2018

Inchide