pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Biroului investiții, reparații și administrativ - Direcției Administrația Piețelor, respectiv:
  • inspector de specialitate, gradul II în cadrul Compartimentului parcări auto cu autotaxare  – 1 post;
  • muncitor constructor, treapta IV în cadrul Compartimentului tehnic și intervenții la incendii – 1 post.
  Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv:
    • proba scrisă pentru inspector de specialitate, gradul II, respectiv practică pentru muncitor constructor, treapta IV;
    • interviul. (Bibliografie)
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    I. generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    II. specifice
      a) pentru inspector de specialitate, gradul II
        • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științelor economice, cu specializare contabilitate și informatică de gestiune;
        • vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni;
      b) pentru postul de muncitor constructor, treapta IV
        • studii generale / medii și calificare în meseria de constructor.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 18 septembrie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 27 septembrie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 27 septembrie 2018, ora 12:00 – proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Administrația Piețelor;
    • Data, ora şi locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Dosarul de concurs se constituie din:
    • cererea de înscriere la concurs (formularul de înscriere  se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoțite de originale, pentru conformitate;
    • după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite;
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

  

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț  nr. 29786 din 05.09.2018

Inchide