pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului de starea civilă – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava, respectiv:
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal (Atribuțiile postului)
  • referent, clasa III, gradul profesional debutant (Atribuțiile postului)
Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
Proba scrisă se va desfășura în data de 4 octombrie 2018, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) pentru consilier, clasa I, gradul profesional principal:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
      • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
    b) pentru referent, clasa III, gradul profesional debutant:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 4 – 24 septembrie 2018.
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane, camera 45.

 PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț  nr. 29598 din 04.09.2018

Inchide