pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale Suceava.
  Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba scrisă și interviul. (Bibliografie, atribuțiile postului).
  Proba scrisă se va desfășura în data de 6 august 2018, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul: științe juridice, științe inginerești, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
    • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 3 ani.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 4 – 23 iulie 2018.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate și altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecționări;
    • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
    • formularul de Certificat medical pentru angajare și port armă în serviciu a personalului Poliției Locale Suceava (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie și de către medici specialişti;
    • buletin de examinare psihologică cu concluzii APT/INAPT angajare și port armă în serviciu;
    • cazierul judiciar;
    • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Cristina Iasinschi, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email:
cristinai@primariasv.ro.

 PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 23134 din 04.07.2018

Inchide