pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale Suceava, respectiv:
  • polițist local, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - 1 post
  • polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1 - 1 post.
  Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:
    • proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava şi a Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare (verificarea aptitudinilor fizice) la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante sau temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
    • proba scrisă;
    • interviul. (Bibliografie, atribuții posturi).
  Proba suplimentară se va desfăşura în data de 1 august 2018, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” (sala de sport) din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
  Proba scrisă se va desfăşura în data de 6 august 2018, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) pentru poliţist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului disciplina în construcţii şi afişaj stradal:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti - inginerie civilă şi instalaţii sau arhitectură şi urbanism;
      • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
      • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
        - statura corespunzatoare: pentru femei minim 165 cm înălţime
                                              pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
        - condiţie fizică adecvată.
    b) pentru poliţist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr.1:
      • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
      • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani
      • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
        - statura corespunzatoare: pentru femei minim 165 cm înălţime
                                              pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
        - condiţie fizică adecvată.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 2 - 23 iulie 2018.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    • formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti;
    • buletin de examinare psihologică cu concluzii APT/INAPT angajare şi port armă în serviciu;
    • cazierul judiciar;
    • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane, camera 45.

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 22722 din 02.07.2018

Inchide