pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului integrare europeană și strategii de dezvoltare.
  Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba scrisă și interviul. (Bibliografie, atribuții)
  Proba scrisă se va desfășura în data de 4 iunie 2018, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 4 - 23 mai 2018.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate și altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecționări;
    • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
    • cazierul judiciar;
    • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
  Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email
cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane, camera 45.

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț  nr. 15504 din 04.05.2018

Inchide