pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de inspector de specialitate din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, respectiv:

     •  inspector de specialitate, gradul I  la Serviciul spații verzi - 1 post
    • inspector de specialitate, debutant la Compartimentul construcții și fântâni arteziene - Serviciul prestări servicii - 1 post
    • inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul atelier întreținere, reparații, Serviciul prestări servicii - 1 post          (Bibliografii)

     Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul.
     Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:
        ◦ inspector de specialitate, gradul I  la Serviciul spații verzi:
    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul: științe inginerești - ingineria resurselor vegetale și animale, sau echivalente, cu specializarea horticultură;
    - vechime în specialitate necesară de minimum 3 ani și 6 luni;
        • inspector de specialitate, debutant la Compartimentul construcții și fântâni arteziene - Serviciul prestări servicii:
    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul: științe inginerești -
inginerie civilă;
        • inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul atelier întreținere, reparații, Serviciul prestări servicii:
    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul: științe inginerești - inginerie mecanică sau inginerie industrială cu specializarea tehnologia construcțiilor de mașini/mașini unelte și sisteme de producție ;
    - vechime în specialitate necesară de minimum 3 ani și 6 luni.
    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 11 mai 2018, ora 14.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 23 mai 2018, ora 10.00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

    Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

    În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaților, imediat după soluționarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
*  Formularele  se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.
Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunt  nr. 14774 din 27.04.2018

 

Inchide