pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician electronist) din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală Suceava. (Bibliografie)
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    b) specifice
      - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
      - vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 6 ani și 6 luni
  Concursul va consta în susținerea de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor a două probe, respectiv: proba scrisă și interviul.                                                                     
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 3 mai 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • 14 mai 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise,  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaților, imediat după soluționarea acestora.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

  PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 13541 / 19.04.2018

Inchide