pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, grad profesional II din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava (Bibliografie).
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    b) specifice:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente din domeniile: științe juridice, economice, sociale, inginerești sau administrative cu specializarea administrație publică.
      - vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni;
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 10 aprilie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 25 aprilie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații, comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Dosarul de concurs se constituie din:
    • cererea de înscriere la concurs *
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz, copie integrală a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului.
  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul de înscriere se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

 

ANUNŢ NR. 10580 / 26.03.2018

Inchide