pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale Suceava, respectiv:
    • polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice - 1 post (Bibliografie, Atribuții)
    • polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1 - 1 post (Bibliografie, Atribuții)
    • polițist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.2 - 1 post. (Bibliografie, Atribuții)
  Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, după cum urmează:
    • proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava și a Procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare (verificarea aptitudinilor fizice) la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante sau temporar vacante din cadrul Poliției Locale Suceava;
    • proba scrisă;
    • interviul.                                       
  Proba suplimentară se va desfăşura în data de 16 aprilie 2018, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” (sala de sport) din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava.
  Proba scrisă se va desfăşura în data de 19 aprilie 2018, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
  a) pentru poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile publice:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti sau ştiinţe sociale şi politice 
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an
    • deţinător permis de conducere auto, minim categoria B
    • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
    • statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime
                                           pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
    • condiţie fizică adecvată.
  b) pentru poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 1:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice sau ştiinţe inginereşti 
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an
    • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
    • statura corespunzatoare: pentru femei minim 165 cm înălţime
                                           pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
    • condiţie fizică adecvată.
  c) pentru poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 2:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
    • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
    • statura corespunzatoare: pentru femei minim 165 cm înălţime
                                           pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
    • condiţie fizică adecvată.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 14 martie - 2 aprilie 2018.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copie permis de conducător auto - numai pentru poliţist local, clasa I, asistent în cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile publice;
    • copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    • formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti;
    • buletin de examinare psihologică cu concluzii APT/INAPT angajare și port armă în serviciu;
    • cazierul judiciar;
    • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, email
cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-212696, int. 252. 

 PRIMAR,
Ion Lungu

   

 ANUNŢ NR. 9035 / 14.03.2018

Inchide