pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciul protecție socială, Biroul de medicină școlară generală, după cum urmează:
    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) specifice:
    - absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau absolvent de liceu sanitar, promoțiile 1976-1994 inclusiv, echivalate conf. HG nr.797/1997 cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
    - examen pentru obținerea gradului de principal promovat;
    - vechimea ca asistent medical de minim 5 ani.

    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
    Concursul se organizează conform calendarului următor:
  • 24 octombrie 2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
  • 06 noiembrie 2017, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului și a rezultatelor finale se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
    Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
    În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestații depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
  •
cererea de înscriere la concurs* 
  •
curriculum vitae*
  • copia actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
  • copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate
  • cazierul judiciar
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
    Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

  

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 35822/12.10.2017 

 

Inchide