pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcției Administrația Piețelor, respectiv:
- inspector de specialitate, gradul II - Piaţa agroalimentară centrală.

    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    b) specifice:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe economice;
      - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcției contractuale de minimum 6 luni.
 
    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
                                              
    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 6 septembrie 2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • 18 septembrie 2017, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

    Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

    În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaților, imediat după soluționarea acestora.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - cererea de înscriere la concurs* 
    - curriculum vitae*
    - copia actului de identitate
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    - după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    - cazierul judiciar
    - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 29972/24.08.2017 

 

Inchide