pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Administrația Piețelor, după cum urmează:
• Piaţa agroalimentară centrală:
  - inspector de specialitate gr.I               – 1 post (Bibliografie)
  - inspector de specialitate gr.II              – 1 post (Bibliografie)
  - îngrijitor                                           – 1 post
• Complexul Comercial ,,Bazar”
  - casier                                               – 1 post (Bibliografie)
• Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ
  - inspector de specialitate gr.I               – 1 post (Bibliografie)
• Compartimentul control alimente de origine animală
  - inspector de specialitate debutant        – 1 post (Bibliografie)

    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale:
    - cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
   pentru postul de inspector de specialitate debutant - Compartimentul control alimente de origine animală:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul ingineriei produselor alimentare;
      - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu;
   pentru postul de inspector de specialitate, gr.II - Piața agroalimentară centrală:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științelor economice cu specializarea finanțe;
      - vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum de 6 luni;
      - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu;
   pentru postul de inspector de specialitate, gr.I – Piața agroalimentară centrală:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științelor economice ;
      - vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum de 3 ani și 6 luni;
      - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu;
   pentru postul de inspector de specialitate, gr.I – Biroul Investiții, reparații și administrativ:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științelor inginerești - inginerie electrică, electronică și telecomunicații - inginerie electrică și ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;                                               
      - vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum de 3 ani și 6 luni;
      - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu;
   pentru postul de casier – Complexul Comercial ”Bazar”
      - studii medii / generale absolvite cu diplomă de bacalaureat, respectiv certificat de 8 clase
      - vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum de 6 luni;
   pentru postul de îngrijitor – Piața agroalimentară Centrală 
      - studii generale absolvite cu certificat de 8 clase
                                 
    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: probă scrisă / probă practică și interviu.
                                              
    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
  • 07 august 2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
  • 16 august 2017, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
  • 16 august 2017, ora 13:30 – proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Administrația Piețelor
  • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă / proba practică.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului și a rezultatelor finale se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise / practice a concursului.
    Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
    În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestații depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
  - cererea de înscriere la concurs* 
  - curriculum vitae*
  - copia actului de identitate
  - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
  - copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate
  - cazierul judiciar
  - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
    Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
    *  Formularele se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

Anunț nr. 26360 / 25.07.2017

Inchide