pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală Suceava.

    Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: după cum urmează:
  • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
  • proba scrisă; (Bibliografie)
  • interviul.

    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
  • Proba suplimentară se va desfășura în data de 21 iulie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
  • Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 24 iulie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă din domeniul: științe inginerești - inginerie civilă și instalații.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani
  • aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
      - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                            pentru bărbați minim 170 cm înălțime
      - condiție fizică adecvată.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - certificat medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
  - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR. 22399/23.06.2017

Inchide