pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 1 - Poliția Locală Suceava.
    Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv, după cum urmează:
  • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
  • proba scrisă; (Bibliografie)
  • interviul.

    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
  • Proba suplimentară se va desfăşura în data de 21 iulie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
  • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 24 iulie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani
  • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
      - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                                pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
      - condiţie fizică adecvată.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - certificat medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
  - aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
  - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45, sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

   

ANUNŢ NR. 22400/23.06.2017

Inchide