pentru ocuparea  unui post contractual vacant de conducere,  de șef serviciu din cadrul Direcției de Ecologizare – Serviciul Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân.

    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
                                          
    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe inginerești.
  • vechime în specialitate necesară de minimum 4 ani

    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
  • 22 iunie 2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
  • 03 iulie 2017, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
  • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

    Dosarul de concurs se constituie din:
  - cererea de înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - curriculum vitae (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoțite de originale, pentru conformitate;
  - după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite
  - cazierul judiciar
  - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

  
PRIMAR,
Ion Lungu

 

Anunț nr. 20280 / 09.06.2017

Inchide