pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor.
    Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv după cum urmează:
  • proba scrisă; (Bibliografie)
  • interviul.

    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
  • Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 10 iulie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe juridice, economice, sociale și  administrative cu specializarea administrație publică și socio-umaniste;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
  - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

  

PRIMAR,
Ion Lungu

   

 ANUNŢ NR. 19921/07.06.2017

Inchide