pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Compartimentului autoritatea locală de autorizare transport-Serviciul autorizare activități comerciale.
    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a; 
• Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 27 iunie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe inginerești, științe umaniste sau științe sociale.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane) 
- copia actului de identitate 
- copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

   

 A N U N Ţ   NR. 19122/29.05.2017

Inchide