pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice - Poliția Locală Suceava.
    Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv după cum urmează:
• proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
• proba scrisă; (bibliografie)
• interviul.

    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba suplimentară se va desfășura în data de 16 iunie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
• Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 19 iunie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
o studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe juridice, științe inginerești, științe sociale și politice.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an
o aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
    - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                          pentru bărbați minim 170 cm înălțime
    - condiție fizică adecvată.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de politie politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 
PRIMAR,
Ion Lungu


Anunț nr. 17350 / 15.05.2017

Inchide