pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Biroului investiţii, Direcţia generală tehnică şi de investiţii.
       Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul. BIBLIOGRAFIE                                              
       Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 08 mai 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

   Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti- inginerie civilă .
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
• formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - .doc
• copia actului de identitate
• copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
• copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie - doc
• declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică - .doc

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

Anunţ nr. 13299/07.04.2017 


PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide