pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu la Serviciul ordine, liniște publică și pază nr. 2 din cadrul Poliției Locale Suceava.
    Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă (bibliografie) și interviul.
                                     
    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen
de 20 de zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
  • Proba scrisă se va desfășura în data de 27 martie 2017, cu începere de la ora 10:00 la
sediul Primăriei municipiului Suceava.
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe militare, informații și ordine publică, științe juridice, științe inginerești, științe economice, științe administrative cu specializarea administrație publică;
  • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 2 ani
  • cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă și / sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și / sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - formularul de Certificat medical pentru angajare și aviz port-armă în serviciu a personalului Poliției Locale Suceava (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie și de către medicii specialiști 
  - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat / nu a desfășurat activități de poliție politică.
    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

   
PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 7469 / 24.02.2017

Inchide