pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie  temporar vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activităţi comerciale.

       Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:
• proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
• proba scrisă;       BIBLIOGRAFIE
• interviul.
 
       
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba suplimentară se va desfăşura în data de 09 februarie 2017, cu începere de la ora 10,00 , la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 13 februarie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

        Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţelor economice.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an
• aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
• statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
• condiţie fizică adecvată.
     
       
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
• formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - FORMULAR
• copia actului de identitate
• copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
• copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
• cazierul judiciar
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
• aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
• declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică - DECLARAŢIE

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

ANUNT NR. 3637/30.01.2017

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide