pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante  de consilier clasa I superior din cadrul Direcţiei Tehnice, şi de Investiţii – Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă.
      Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul - Bibliografie                                       
      Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
•  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
•  Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 27 februarie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

      Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:  
•  cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
•  studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti – inginerie industrială.
•  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.

       Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
•  formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
•  copia actului de identitate
•  copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
•  copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
•  cazierul judiciar
•  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
•  declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252. 
A N U N Ţ -  nr. 3456/27.01.2017

   PRIMAR,
 ION LUNGU

Inchide