Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.                                       
Proba scrisă se va desfăşura în data de 7 iunie 2018, cu începere de la ora 10:00  la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
BIBLIOGRAFIE
ATRIBUŢII

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe economice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 8 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 29 mai - 5 iunie 2018;

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificate şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email ralucap@primariasv.ro, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45.

 PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR.18558 / 29.05.2018

Inchide