a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei buget, contabilitate, fiscalitate după cum urmează:
• consilier, clasa I, principal la Serviciul fiscalitate persoane fizice                     - 1 post;
• consilier, clasa I, principal la Serviciul prelucrarea automată a datelor            - 1 post;
• consilier, clasa I, asistent la Serviciul prelucrarea automată a datelor             - 1 post;

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                             
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 12 septembrie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice - BIBLIOGRAFIE
-  cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, juridice şi ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani
b) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului prelucrarea automată a datelor - BIBLIOGRAFIE
- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică; curs de specialitate în specializarea analist programator sau orice alt curs de perfecţionare în domeniul utilizării calculatoarelor
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.
c) pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului prelucrarea automată a datelor - BIBLIOGRAFIE
- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:ştiinţe inginereşti – ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti – inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, completate cu studii în domeniul IT (certificări în domeniu);
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - formular;
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinţă
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică - declaraţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

  PRIMAR,
Ion Lungu

Anunţ nr. 28677/11.08.2017

Inchide