unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului de stare civilă -Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor.
Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două  probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează: Bibliografie
• proba scrisă;
• interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 06 septembrie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - formular;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinţă;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică - declaraţie

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.
 
PRIMAR,
Ion Lungu
Anunţ nr. 28003/07.08.2017

Inchide