a 13 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul  Serviciului urmărire şi executare silită - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate după cum urmează:
• consilier, clasa I, principal - 4 posturi;   Bibliografie
• consilier, clasa I, asistent   - 3 posturi;  Bibliografie
• consilier, clasa I, debutant  - 5 posturi;  Bibliografie
• referent, clasa III, superior -  1 post;     Bibliografie
  
Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 06 septembrie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru consilier, clasa I, principal  - 4 posturi
-  cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

b) pentru consilier, clasa I, asistent – 3 posturi
 - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

c) pentru consilier, clasa I, debutant – 5 posturi
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică;

 d) pentru referent, clasa III, superior – 1 post;
 - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
 • copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinţă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

 PRIMAR,
Ion Lungu

Anunţ nr. 27541/02.08.2017

Inchide