cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Lista posturilor vacante și condițiile specifice de participare: BIBLIOGRAFII
a) consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului turism și cultură, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport – 1 post
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, științe umaniste și arte sau științe administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 7 ani. Atribuţiile postului

b) consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului autoritatea locală de  autorizare transport, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport – 1 post
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniile: matematică și științe ale naturii, ştiinţe inginerești sau științe sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 1 an; Atribuiile postului.

c) consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră, Direcția Generală Tehnică și de Investiții  – 1 post
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe inginerești – inginerie civilă, cu specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau construcții civile, industriale și agricole; Atribuţiile postului.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de mínimum 5 ani.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv:  selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.  
                                  
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, respectiv în intervalul 15 noiembrie – 4 decembrie 2019;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 16 decembrie 2019, cu începere de la ora 1000  la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 152/252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca - consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email ralucap@primariasv.ro.

 Anunţ  Nr. 38587 / 15.11.2019  

  PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide