Nr. 11256 / 04.04.2016

ANUNȚ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum urmează:

·          Sectorul Spaţii verzi:

- M.floricultor, treapta II - 1 post

·          Atelierul întreţinere, reparaţii:

- sudor, treapta I         - 1 post

- fochist, treapta  IV   - 1 post

·          Baza sportivă - Patinoarul artificial:

 - mecanic, treapta  IV- 1 post

 - instalator, treapta IV- 1 post

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice pentru toate posturile: absolvent de şcoală generală

     specifice pe posturi :

·          Muncitor floricultor, treapta II:

- calificare în meseria de  floricultor

- vechime în specialitate de minimum 6 ani

·          sudor, treapta I:

- calificare în meseria de  sudor

- vechime în specialitate de minimum 9 ani

·          fochist,  treapta IV 

- calificare în meseria de fochist 

·          instalator, treapta IV :

- calificare în meseria de instalator

·          mecanic, treapta IV :

- calificare în meseria de mecanic

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

                                              

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          15 aprilie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          22 aprilie 2016, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public din str. Universităţii nr.2;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*  

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide