funcții publice specifice de conducere vacante de arhitect șef din structura Arhitect Şef – Primăria Municipiului Suceava, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu respectare prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul. Atribuţii; Bibliografie

Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare sunt următoarele: 
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 4 - 23 martie 2021;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 5 aprilie 2021, cu începere de la ora 1000 
la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare sunt următoarele:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art.361, lit.a) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
• atestat Registrul Urbaniștilor din România;
• studii de masterat în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: mínimum 7 ani.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.

Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
- formularul de înscriere; 
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copie a diplomelor de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform, prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- documente din care să reiasă atestarea în Registrul Urbaniștilor din România;
- copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau exercitarea profesiei;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu  originalul  de  către secretarul comisiei de concurs.
Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, email
ralucap@primariasv.ro

PRIMAR
ION LUNGU

Anunţ nr. 6737/04.03.2021

Inchide